Disclaimer
Van iedere gebruiker van de Grafische Werkplaats Nijmegen verwachten wij dat ze de algemene voorwaarden hebben gelezen en door gebruik te maken van de werkplaats gaan we uit van akkoord met deze voorwaarden. Men werkt in de werkplaats op eigen risico en is aansprakelijk voor de door hen gemaakte schade.

Definities
Grafische Werkplaats Nijmegen, gevestigd te Nijmegen, KvK-nummer: 88964981, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als GWN.
De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
Bij elke vorm van gebruik van de ruimte en de apparatuur in de werkplaats zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden

 1. GWN is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. GWN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren van materiaal of netwerkverbindingen.
 3. Tarieven voor een werkplek zijn exclusief materiaal, begeleiding en koffie en thee.
 4. Iedere nieuwe klant van GWN krijgt een eenmalige introductie in de werkplaats. Deze is verplicht om de apparatuur te kunnen gebruiken en kost €30,- incl. btw.
 5. Tarieven voor workshops en cursussen zijn inclusief huur, begeleiding, verplicht materiaal en koffie en thee, maar exclusief bij te boeken extra’s of overig materiaal.
 6. Klant is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van het overeengekomen tijdsbestek. Indien er meer tijd is gewenst dan vooraf overeengekomen, dient klant uren of een dag(deel) bij te boeken. Dit is enkel mogelijk wanneer er niet reeds een andere reservering is gemaakt voor het extra gewenste tijdsbestek.
 7. Klant kan een strippenkaart aanschaffen. Deze dienen geheel vooraf te worden betaald en zijn tot 1 jaar na uitgifte geldig. Uren zullen naar beschikbaarheid worden ingepland. Overgebleven strippen kunnen na de geldigheidsduur niet worden ingewisseld voor contanten.
 8. Klant is gehouden over een aansprakelijkheidsverzekering te beschikken.
 9. Klant is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van gegeven advies.
 10. GWN is gerechtigd klanten te weigeren indien zij niet over voldoende ervaring beschikken, of aanvullende eisen, zoals het volgen van een cursus, te stellen voor gebruik van de werkplaats.
 11. Klanten dienen elkaar en elkaars eigendommen met respect te behandelen. Klant is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen.
 12. Indien klant schade toebrengt aan materiaal is deze gehouden de taxatiewaarde te vergoeden. GWN is tevens gerechtigd de gederfde inkomsten in rekening te brengen.
 13. In het geval dat GWN een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor het veroorzaken van directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer uitkering uitblijft tweemaal het bedrag dat door GWN aan klant in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 14. Klant is gehouden zich aan de geldende huisregels te houden. Dit bevat onder andere het kundig en veilig gebruikmaken van apparatuur en middelen, het netjes achterlaten van een werkplek, het zelf bijhouden van materiaalverbruik, het schoon achterlaten van materialen en het opbergen van materiaal.
 15. Klant is zelf verantwoordelijk voor gemaakt werk. Werk mag in de droogrekken worden achtergelaten, maar het is de eigen verantwoordelijkheid van klant om het werk tijdig op te komen halen. GWN is niet aansprakelijk voor verlies en/of schade aan achtergebleven werk in de werkplaats.

Algemene voorwaarden workshops en cursussen

 1. Tarieven voor workshops en cursussen zijn inclusief huur, begeleiding, verplicht materiaal en koffie en thee, maar exclusief bij te boeken extra’s of overig materiaal.
 2. Om het groepselement goed tot uiting te laten komen kan GWN voor bepaalde overeenkomsten met een minimum aantal deelnemers werken. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald wordt de betreffende editie geannuleerd en ontvangt klant binnen 14 kalenderdagen het reeds betaalde bedrag terug.
 3. Deelname aan een cursus of workshop is pas definitief na volledige betaling vooraf.
 4. Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Voor het huren van een werkplaats: annulering is tot 2 werkdagen voor aanvang kosteloos; bij annulering binnen 48 uur wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Voor eenmalige workshops of cursussen: klant kan het aankoopbewijs tot 14 kalenderdagen vooraf kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 14 kalenderdagen is het annuleren van deelname niet mogelijk met restitutie. Klant is in een dergelijk geval wel gerechtigd het aankoopbewijs door te verkopen, mits dit in overleg met GWN gebeurt en het aankoopbewijs niet voor een hogere prijs wordt doorverkocht dan de aanschafprijs. Voor meerdaagse workshops of cursussen: Indien klant de cursus wenst te annuleren wanneer de cursus al is aangevangen, is klant het gehele cursusbedrag verschuldigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt. Klant is in een dergelijk geval tevens gerechtigd het deelnamebewijs door te verkopen. Een gemiste cursusdag kan niet worden ingehaald, tenzij anders overeengekomen.
 5. GWN is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de data of locatie van een offline workshop. Bij wijzigingen heeft klant het recht te annuleren. Ook heeft klant het recht om zich kosteloos in te schrijven voor eenzelfde workshop op een andere datum indien de betaling reeds is voldaan.